Privacyverklaring


1. Algemene overwegingen

Mondhygiënistenpraktijk Maasbree hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy-beleid wil ik u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.

Mondhygiënistenpraktijk Maasbree handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat ik:

 • Persoonsgegevens verwerk conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze
  privacyverklaring onder punt 2 genoemd.
 • Alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Passende (technische en/of organisatorische) maatregelen heb ik genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 6 van deze privacy verklaring.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt (bv: factoringmaatschappij), dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
 • Op de hoogte ben van de rechten van patiënten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteer en patiënten hierover informeer. 

Mondhygiënistenpraktijk Maasbree is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten. Tamara Driessen, belast met privacy-beleid, is voor patiënten de contactpersoon ingeval van vragen en of verzoeken rondom persoonsgegevens.

Contactpersoon: Tamara Driessen

Emailadres: info@mpmaasbree.nl

Telefoonnummer: 06 - 30 53 38 35

2. Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens

Mondhygiënistenpraktijk Maasbree verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van behandelovereenkomsten met u als patiënt en het uitvoeren van behandelingen binnen die behandelrelatie, waaronder ook inbegrepen
  het declareren bij zorgverzekeraars, eventueel via een factoringmaatschappij.
 • Het versturen van nieuwsbrieven aan de bij de praktijk ingeschreven patiënten.
 • Op grond van de Wkkgz dient elke praktijk een Veilig Incident Melden systeem te hebben, waarbij incidenten door medewerkers worden gemeld, zodat kwaliteit van zorg kan worden verbeterd en gewaarborgd. Dit vindt op anonieme basis plaats, tenzij zich risico’s voor u als patiënt hebben voorgedaan. In dit geval wordt de patiënt hierover ingelicht.

Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst moet de praktijk over de volgende (bijzondere) persoonsgegevens beschikken:

Persoonsgegevens Bijzondere persoonsgegevens
NAW gegevens Medische gegevens medicatiegebruik
Telefoonnummer Medische gegevens gezondheid
Emailadres BSN (burgerservicenummer)
Geslacht
Verzekeringsgegevens
Naam andere zorgverleners
Tijdstip van uw afspraak 

In de rechterkolom staan de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens van meer gevoelige aard, echter zonder deze persoonsgegevens kan de behandelovereenkomst niet worden uitgevoerd.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Het inlichten van de zorgverlener over medische geschiedenis is een wettelijke verplichting. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten

Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerkt Mondhygiënistenpraktijk Maasbree alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat ik alleen persoonsgegevens zal verwerken na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN-nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Het inlichten van de zorgverlener over medische geschiedenis is een wettelijke verplichting. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen *

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt. Mondhygiënistenpraktijk Maasbree heeft verwerkersovereenkomsten (gesloten of nog in onderhandeling) met andere partijen voor:

 • softwareleverancier patiëntenadministratie
 • accountant
 • tandheelkundig laboratorium
 • factoringmaatschappij
 • websitebeheerder
 • ICT bedrijf

In de verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van u als patiënt te waarborgen.

Mondhygiënistenpraktijk Maasbree verstrekt geen persoonsgegevens aan anderen partijen, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt.

Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt Mondhygiënistenpraktijk Maasbree alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de patiënt toestemming is gegeven.

4. Bewaartermijn

Mondhygiënistenpraktijk Maasbree bewaart patiëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform art. 7: 454 BW (WGBO) nog gedurende 15 jaar. Een patiënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. Mondhygiënistenpraktijk Maasbree vernietigt het dossier binnen drie maanden na het verzoek, tenzij vernietiging niet in het belang is van de patiënt, of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan patiënt (bv volksgezondheid of in geval van gerechtelijke procedure).

Andere persoonsgegevens ten behoeve van de praktijkvoering, zoals NAW-gegevens ten behoeve van de verzending van eventuele nieuwsbrieven en het klantenbestand, worden bewaard gedurende uw inschrijving als patiënt in de praktijk.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Mondhygiënistenpraktijk Maasbree heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:

 • Mondhygiënistenpraktijk Maasbree werkt met een patiënten softwaresysteem, waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn
  gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicatie/programma’s.
 • De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel.
 • De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel.
 • Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk.
 • Binnen het patiëntensysteem zijn alle patiëntgegevens gekoppeld aan BSN.
 • Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.
 • Niet actuele patiëntgegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van u als patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden.
 • Mondhygiënistenpraktijk Maasbree hanteert een clean desk en clean screen policy. Systemen worden uitgezet bij verlaten van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd.
 • Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig plaats. E-mailverkeer tussen collega’s verloopt via zorgmail. (versleutelde mail m.b.v. een twee-factorauthenticatie) 
 • Mondhygiënistenpraktijk Maasbree werkt conform het NVM Protocol meldplicht datalekken.
 • Mondhygiënistenpraktijk Maasbree heeft kennis van de rechten van de patiënt, werken met het NVM document veelgestelde vragen privacy en “patiëntenrechten”.

6. Gebruik van analytische cookies

Mondhygienistenpraktijk Maasbree houdt statistieken bij op de website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd dan wel gepseudonimiseerd. Voor het bijhouden van statistieken maakt Mondhygienistenpraktijk Maasbree gebruik van analytische cookies.
 

Google Analytics

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Deze “analytics cookies” bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Mondhygienistenpraktijk Maasbree kan deze cookies niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Mondhygienistenpraktijk Maasbree gebruikt deze dienst om statistieken bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

7. Rechten van u als patiënt ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier. Daarnaast hebt u recht op rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van het patiëntendossier. Hiervoor vraag ik u wel om uzelf te legitimeren.

Ten aanzien van uw recht op vernietiging van uw patiëntendossier is van belang dat voortzetting van de behandelovereenkomst dan wellicht onmogelijk is omdat gebrek aan medische informatie een kwalitatief goede diagnose en kwalitatief goede behandeling in de weg staat, waarbij de veiligheid van u als patiënt niet kan worden gegarandeerd.

U mag een eenmaal verleende toestemming ook weer intrekken of wijzigen.

U hebt tot slot het recht uw gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of een andere partij. Ook hiervoor vraag ik u om uzelf te legitimeren.

8. Wijzigingen in deze privacy-verklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. Vragen, opmerkingen of klachten?

Ik doe er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe ik omga met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met me opnemen. Ik zal dan proberen om samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

* per 25 mei 2018 verplicht